اینورتر خورشیدی مستقل از شبکه

اینورتر سینوسی

برند کارسپا CARSPA

اینورتر خورشیدی ۳۰۰وات ۱۲ ولت / ۲۴ ولت
P300 کارسپا CARSPA

اینورتر خورشیدی ۴۰۰وات ۱۲ ولت / ۲۴ ولت
P400 کارسپا CARSPA

اینورتر خورشیدی ۶۰۰وات ۱۲ ولت / ۲۴ ولت
P600 کارسپا CARSPA

اینورتر خورشیدی ۱۰۰۰وات ۱۲ ولت / ۲۴ ولت
P1000 کارسپا CARSPA

اینورتر خورشیدی ۱۵۰۰وات ۱۲ ولت / ۲۴ ولت
P1500 کارسپا CARSPA

اینورتر خورشیدی ۲۰۰۰وات ۱۲ ولت / ۲۴ ولت / ۴۸ ولت
P2000 کارسپا CARSPA

اینورتر خورشیدی ۳۰۰۰وات ۱۲ ولت / ۲۴ ولت / ۴۸ ولت
P3000 کارسپا CARSPA

اینورتر خورشیدی ۴۰۰۰وات ۱۲ ولت / ۲۴ ولت / ۴۸ ولت
P4000 کارسپا CARSPA

برند EP EVER

اینورتر خورشیدی ۳۵۰وات ۱۲ ولت / ۲۴ ولت
IP350 ای پی اور EP EVER

اینورتر خورشیدی ۴۰۰وات ۱۲ ولت / ۲۴ ولت
SHI400 ای پی اور EP EVER

اینورتر خورشیدی ۵۰۰وات ۱۲ ولت / ۲۴ ولت
IP500 ای پی اور EP EVER

اینورتر خورشیدی ۶۰۰وات ۱۲ ولت / ۲۴ ولت
SHI600 ای پی اور EP EVER

اینورتر خورشیدی ۱۰۰۰وات ۱۲ ولت / ۲۴ ولت
IP1000 ای پی اور EP EVER

اینورتر خورشیدی ۱۰۰۰وات ۱۲ ولت / ۲۴ ولت
SHI1000 ای پی اور EP EVER

اینورتر خورشیدی ۱۵۰۰وات ۱۲ ولت / ۲۴ ولت
IP1500 ای پی اور EP EVER

اینورتر خورشیدی ۲۰۰۰وات ۱۲ ولت / ۲۴ ولت / ۴۸ ولت
SHI2000 ای پی اور EP EVER

اینورتر خورشیدی ۲۰۰۰وات ۱۲ ولت / ۲۴ ولت / ۴۸ ولت
IP2000 ای پی اور EP EVER

اینورتر خورشیدی ۳۰۰۰وات ۲۴ ولت / ۴۸ ولت
SHI3000 ای پی اور EP EVER

برند DARDA

اینورتر خورشیدی ۱۵۰۰وات ۱۲ ولت / ۲۴ ولت
KEY1500 داردا DARDA

اینورتر خورشیدی ۱۵۰۰وات ۱۲ ولت / ۲۴ ولت
DK1500 داردا DARDA

اینورتر خورشیدی ۲۰۰۰وات ۲۴ ولت / ۴۸ ولت
DK2000 داردا DARDA

اینورتر خورشیدی ۳۰۰۰وات ۲۴ ولت / ۴۸ ولت
DK3000 داردا DARDA