احداث نیروگاه خورشیدی

انجام امور مشاوره – محاسبه و طراحی – تامین تجهیزات – اجرا و راه اندازی