نیروگاه خورشیدی شناور

Floating Solar Power Plant Benefits

مزایای #نیروگاه_خورشیدی_شناور 
تولید برق ، با پنل های خورشیدی؛ چرا روی آب؟
اصلی ترین مزیت احداث نیروگاه های خورشیدی شناور ،
نسبت به نیروگاه های احداث شده بر رو خشکی،
کاهش دمای پنل هاست ، که راندمان تولید برق را تا ۳۰درصد افزایش میدهد
و خاصیت خنک کنندگی آب ، بصورت متناوب در این سیستم برقرار است

امتیاز دیگر این روش ، کاهش سطح آب در معرض آفتاب مستقیم و تبخیر کمتر آن است
که این امکان ،کمک زیادی به ذخیره سازی آب شیرین بیشتر ، در پشت سدها خواهد کرد

دریاچه های طبیعی و مصنوعی ، در کنار سطح آب پشت سدهای آفتابگیر ، اصلی ترین گزینه های احداث چنین نیروگاه هایی هستند
در ایران نیز با توجه به شرایط کنونی آب شیرین ، امکان احداث نیروگاه های خورشیدی شناور ، با تجهیزات و دانش داخلی ، وجود دارد
امید که در آینده نزدیک ، شاهد ده ها نیروگاه های خورشیدی شناور در کشورمان باشیم


ویدیوی نمونه ای از نیروگاه خورشیدی شناور