خدمات ما

  • مشاوره ، طراحی ، تامین تجهیزات و راه اندازی نیروگاه خورشیدی مستقل از شبکه ؛ مناطق عدم دسترسی به برق
  • مشاوره ، طراحی ، تامین تجهیزات و راه اندازی نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه ؛ کسب درآمد از فروش برق تولیدی
  • احداث پارکینگ خورشیدی
  • تامین تجهیزات راه اندازی سیستم های برق خورشیدی